Řádný zápis na školní rok 2020/2021

Změny organizace zápisu

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva (koronavir a onemocněním COVID-19), v souladu s doporučením MŠMT a zřizovatele MČ Praha 15 se ředitelství MŠ Nejaka ulice 2589/12, zastoupené ředitelkou školy, rozhodlo upřednostnit zápis do MŠ OSOBNÍM PODÁNÍM BEZ ÚČASTI DĚTÍ s dodržením přísných hygienických a organizačních pravidel, z důvodu okamžitého vyřízení nesrovnalostí, dotazů a individuálních doplnění. V případě jiného způsobu podání je možné využít vzdálenou komunikaci, ale pokud nebude podání kompletní nebo bude chybné, musí být správní řízení zastaveno a budete vyzváni k doplnění

Podání je možné učinit v daném termínu i dalšími způsoby podle §37 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád (do datové schránky, mailem pouze s certifikovaným elektronickým podpisem, doporučeně poštou). Dřívější podání není možné.

Zápis proběhne ve dnech úterý 5. 5. a středu 6. 5.2020 v časech od 8.00 -12.00 a 13.00 – 17.00 v objektu MŠ Nejaka ulice 2589/12, Praha 10, 10200.

Zabezpečení osobního podání žádosti:

 • Zákonný zástupce si na základě námi zaslaného e-mailu po elektronické registraci zarezervuje přesný čas a ten je nutné přesně dodržet, aby byla zajištěna individuální přítomnost.
 • Podávat žádost bude pouze jeden zákonný zástupce a bez dítěte.
 • Podání proběhne na zahradě školy  ( přístup bude označen).
 • Návštěvníky žádáme o zachování povinných ochranných opatření, příp. budou k dispozici na místě.

Prostory školy i zahrady jsou odborně desinfikovány, zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami a desinfekce bude prováděna během zápisu také průběžně.

K zápisu nezapomeňte přinést:

 • Váš občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Evidenční list dítěte –  vytištěný oboustranně na jeden list papíru
 • Očkovací průkaz (originál)
 • Vyplněné a podepsané prohlášení
 • Pro cizince povolení k trvalému pobytu po dobu delší než 90 dní, pas dítěte
 • Pro děti se spec. vzděl. potřebami vyjádření SPC, PPP a odborné zprávy
 • Vyplněné a podepsané „Přidělení reg. čísla“ je třeba si vytisknout a oba rodiče podepsat.
 • Vyplněná a podepsaná „Žádost o přijetí dítěte“ je třeba vyplnit, vytisknout a jeden rodič podepsat.
 •  Příp. další doklady (doporučení lékaře, rozvod, nájemní smlouva atd.)

 

Všechny formuláře jsou ke stažení  na webových stránkách školy zde:

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

PŘIDĚLENÍ REG. ČÍSLA A SOUHLASY

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI

 

a)    Pokud pediatr vše vyplnil na evidenčním listu dítěte a dal potvrzení o zdravotním stavu a očkování, je vše v pořádku.

b)    Pediatr ze závažného důvodu nemůže vyplnit evidenční list a dát potvrzení o zdravotním stavu dítěte a očkování – v tomto případě doložíte vyplněným čestným prohlášením.

 

V případě individuálních dotazů a potřeby jiného způsobu podání povinné dokumentace, se neváhejte obrátit na e-mail: ms.trhanak@seznam.cz

 

Zveřejnění výsledků zápisu:
Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a na venkovní vývěsce u  hlavního vchodu školy počínaje dnem 29.5.2020.

V červnu informační schůzka pro rodiče přijatých dětí. Přijetí písemně vystavujeme pouze na vyžádání. Nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno poštou.

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy).

 


ZÁPIS DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně. Doporučujeme se sejít před zápisem, navzájem se seznámit a domluvit podmínky, jaké bude vaše dítě potřebovat. Řešit situaci až v září může přinášet komplikace především pro vaše dítě.

K zápisu 5. 5. – 6. 5. 2020 s sebou potřebujete navíc:

 • zprávu příp. diagnózu pro účely vzdělávání od logopeda, příp. zprávu od foniatra, neurologa, psychologa, event. jiného odborníka (pokud máte)
 • předběžné vyjádření ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna – PPP nebo speciálně pedagogické centrum – SPC), kompletní doporučení s podpůrnými opatřeními lze dodat až po přijetí.
 •  pokud víte, že vaše dítě potřebuje pedagogického asistenta nebo speciální pomůcky či podmínky, je nutné to uvést nejpozději při zápisu. Pokud nebudete při zápisu mít odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do mateřské školy do 12. 5. 2020. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.

 


ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ (viz §20 Školského zákona):

Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám stejný jako občané ČR.

Občané ostatních zemí mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup k předškolnímu vzdělávání, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Pro přijetí do školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni řediteli školy prokázat nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu