Základní kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

 

Základní kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021

 

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ
Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. let do 31.8. daného roku, až do doby zahájení
povinné školní docházky.

2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do
31.8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších
po nejmladší.

3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do
31.8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších
po nejmladší.

4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do
konce daného kalendářního roku (do 31.12.2020), podle data narození od nejstarších
po nejmladší.

5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do
naplnění volné kapacity školy.

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy)